POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Coatreno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 6-689 Poznań, (dalej: Administrator).

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Coatreno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Telefon: 61 670 00 16

e-mail: biuro@coatreno.pl

 

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: biuro@coatreno.pl

pod numerem telefonu: 61 670 00 16

lub osobiście w siedzibie Coatreno Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 Poznań. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł powszechnie dostępnych
w Internecie (tzw. żółtych stron dostępnych w Internecie np. Panorama Firm). Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu WWW oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Rozpatrywanie wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w korzystaniem z naszych usług, jak również dane dotyczące korzystania z nich, będące przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a ponadto nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Coatreno sp. z o.o., opartych na rzetelności i lojalności.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

 

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

 

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

 

Niektórzy z naszych podwykonawców mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, dbamy aby podmiot, któremu dane są przekazywane dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych, na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

 

W zależności od tego, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przechowujemy je tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny w związku z celem przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy do czasu jej wycofania. Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz bez żadnych konsekwencji wycofać w każdym czasie,
 • dane przetwarzane w związku z korzystaniem z plików cookies przetwarzamy przez różny czas w zależności od rodzaju pliku. Cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna przeglądarki internetowej i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie utracone. Cookies trwałe pozostają na ich zapisanie na dłużej, np. na dzień, miesiąc, rok. Czas ważności plików cookies jest ścisłe uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po upływie tego czasu automatycznie usuwana.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

 

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże jeśli chcesz skorzystać z naszych usług (np. otrzymać newsletter lub przesłać nam zapytanie), wówczas nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne, bez których nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania.

 

Jakie mam prawa?

 

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: biuro@ coatreno.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków i odpowiedzi na pytania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez danych osobowych (gdy są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).