Modernizacja SUW Jesionowa w Kościanie

W okresie luty – maj  2020r.  wraz z podwykonawcami: PROINVEST Sp. z o. o., HACH LANGE Sp. z o.o. oraz POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp. K. przeprowadziliśmy remont dwóch komór napowietrzania i komór reakcji wraz z montażem automatyki.
Stacja Uzdatniania Wody na ul. Jesionowej w Kościanie została oddana do użytku w 1996 roku. Przez obiekt ten przepływa 90 procent wody dostarczanej do mieszkańców miasta Kościana. Po blisko ćwierć wieku obiekt przeszedł modernizację.
Zakres zamówienia przewidywał:
 • przygotowanie miejsca do montażu nowych urządzeń
 • czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni ścian i dna za pomocą myjki wysokociśnieniowej oraz czyszczenie ręczne, zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń,
 • renowację powierzchni komór wewnątrz dostosowanie otworów do wymagań nowych urządzeń i instalacji itp. materiałami firmy MC Bauchemie,
 • montaż kompletnego systemu napowietrzania wody – 2 kaskad napowietrzających z wymuszonym wyciągiem gazów,
 • montaż niezbędnej armatury, orurowania i opomiarowania,
 • inne.
W wyniku realizacji robót poprawiono stopień niezawodności pracy SUW, zapewniono utrzymanie odpowiedniego natlenienia wody z możliwością regulacji stopnia jej odgazowania.
Najistotniejszym elementem inwestycji była wymiana otwartych wież napowietrzających na wentylowane kaskady, co pozwoliło na zwiększenie efektywności usuwania gazów z wody i jej lepsze natlenienie. Nowym elementem jest automatyka oraz możliwość śledzenia procesu uzdatniania na monitorze. Wyremontowany obiekt zapewne posłuży Wodociągom  Kościańskim na wiele lat.

Modernizacja basenu w zakładzie Wyborowa S.A.

W okresie kwiecień – maj  2019r.  przeprowadziliśmy modernizację basenu w zakładzie Wyborowa S.A. w Poznaniu. Zbiornik o powierzchni 1006 m2 pełni funkcję chłodzenia rektyfikatu. Ze względu na zły stan techniczny zastosowano membranę polimocznikową, która zabezpieczy zbiornik przed dostawaniem się wody do gruntu.
Nasze prace polegały na:
 • czyszczeniu hydrodynamicznym konstrukcji betonowej  (500 Bar) wraz z pracami przygotowawczymi,
 • przeprowadzeniu iniekcji ciśnieniowej spękań na dnie zbiornika,
 • nałożeniu na konstrukcję materiału na bazie cementu, który służył jako podkład pod właściwą izolację polimocznikową,
 • nałożeniu warstwy primera epoksydowego jako warstwy sczepnej pod membranę polimocznikową,
 • wykonaniu natrysku membrany polimocznikowej na całej powierzchni zbiornika.
Prace zostały ukończone zgodnie z harmonogramem. Zbiornik został należycie zabezpieczony membraną polimocznikową. Dodatkowo jej 400% rozciągliwość przeniesie rysy i spękania, które wcześniej powodowały nieszczelności zbiornika.

Pierwsza w Polsce renowacja magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm.

Z końcem sierpnia 2018 r. w ramach wygranego przetargu rozpoczęliśmy zadanie: „Renowacja rurociągu technologicznego wody czystej, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami na Stacji Uzdatniania Wody Jurowce w Białymstoku oraz renowację zbiornika bezodpływowego z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką na Ujęciu Jurowce”.
Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy renowację magistrali wodociągowej DN800 innowacyjną technologią polegającą na w pełni zautomatyzowanej metodzie natrysku polimocznika (POLYUREA). Stanowi on jeden z najbardziej nowoczesnych materiałów służących do ochrony konstrukcji nie tylko w branży wodno-kanalizacyjnej, ale i w budownictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Stosowanie technologii opartej na polimoczniku w znacznym stopniu usprawnia proces renowacji, przede wszystkim dzięki znacznemu skróceniu czasu jego utwardzania (na poziomie nawet kilku sekund). Ponadto wśród zalet stosowanego przez Coatreno Sp. z o.o. materiału należy wskazać jego dużą odporność chemiczną, odporność na ścieranie, odporność temperaturową oraz odporność na uderzenia, a także możliwość przenoszenia obciążeń poprzez dużą rozciągliwość.
Zakres zadania obejmował:
 • Renowację instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni nr 1 do studni nr 6 metodą krakingu statycznego krótkimi modułami o sztywności obwodowej SN32 PE o długości około 105 mb 200 x 13.
 • Renowacje studni kanalizacji sanitarnej chemią budowlaną z zabezpieczeniem antykorozyjnym – odśrodkowy natrysk polimocznikiem.
 • Renowację sieci wodociągowej technologicznej DN800 o długości ok. 124 mb, DN400 o długości ok. 50 mb oraz DN300 o długości ok. 100 mb w technologii natrysku odśrodkowego polimocznikiem.
 • Renowację zbiornika szczelnego chemią budowlaną i z zabezpieczeniem antykorozyjnym polimocznikiem oraz przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej ok. 20 mb PE ø 160 mm wraz z wymianą studzienki rewizyjnej DN1000 mm, pokrywą z pierścieniem odciążającym i włazami D400 typ ciężki.

Remont komór magistrali „MP Południe”

Z początkiem nowego roku 2019 zaczęliśmy remont 9 komór technologicznych, gdzie zamawiającym są Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, ul. Oleska 64. Prace zakończyliśmy zgodnie z harmonogramem i w założonym umownie terminie.
Przedmiotem umowy były roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu 9 sztuk  komór magistrali wody „Południe” o średnicy 500 mm i kubaturze 25m3 przypadającej na jedną komorę.
Zakres prac na budowie obejmował:
 • Przygotowanie komór do remontu poprzez czyszczenie metodą hydrodynamiczną ciśnieniem 400 – 1000 bar oraz mechaniczne usuwanie luźnych elementów konstrukcji
 • Wykonanie ciśnieniowych iniekcji obwodowych dna, stropu i łączeń prefabrykatów komór i kominów wejściowych oraz przejść rurowych przez prefabrykaty komór,
 • Wykonanie mineralnych powłok ciągłych i naprawczych zaprawami PCC,
 • Międzyoperacyjne osuszanie komór i pielęgnacje naniesionych powłok,
 • Nałożenie warstwy sczepnej w postaci dwukomponentowej żywicy z wypełniaczem (primer) o uznanej odporności na zmydlenie oraz chemicznej na kwasy i ługi,
 • Aplikacja ostatecznej twardo elastycznej powłoki z żywicy poliuretanowej – membrany o zwiększonej sztywności, dużej odporności na wilgoć, chemicznej oraz na ścieranie,
 • Wymiana podziemnych i wewnętrznych podzespołów instalacji wentylacyjnych komór oraz kominków wentylacyjnych, w tym prace ziemne, odwadniające i osuszające,
 • Doszczelnienie włazów wejściowych do komór i drobne naprawy mechaniczne.
Po wykonaniu powyższych prac osiągnęliśmy oczekiwany przez Zamawiającego efekt w postaci suchych komór, odpowiednio zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci z gruntu i przed deszczem. Komory przestały niszczeć, uzyskaliśmy dużą twardość wewnętrznych zabezpieczających powłok oraz odpowiednią odporność na działanie chemiczne, a praca w komorach, w takim środowisku jak uzyskaliśmy po remoncie daje duży komfort i bezpieczeństwo.
Od Zleceniodawcy uzyskaliśmy bardzo pozytywne referencje jako firma sprawdzająca się przy realizacji zadań inwestycyjnych, solidna, wiarygodna, w pełni i profesjonalnie przygotowana do kompleksowego wykonywania zadań renowacyjnych i budowlanych, co stanowi dla nas dodatkową satysfakcję z wykonanych robót.

Czyszczenie przewodu DN150, DN200, DN250 tłoczącego wodę surową w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy

W październiku 2018 r. po wygranym przetargu i na zlecenie Wodociągów Miejskich przystąpiliśmy do prac na terenie „Lasu Gdańskiego” w Bydgoszczy. Przedmiotem prac było wykonanie czyszczenia metodą hydrodynamiczną, wysokociśnieniową rurociągu żeliwnego o długości 555 m i średnicach DN150, DN200, DN250 tłoczącego wodę surową ze studni głębinowych należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółka z o.o.
Zakres robót obejmował:
 • wykonanie robót przygotowawczych – wykopy punktowe, wycinki rurociągów,
 • wykonanie robót zasadniczych tj. czyszczenie hydrodynamiczne wysokociśnieniowe przewodu wraz z usunięciem osadów,
 • demontaże i montaże armatury wodociągowej rurociągu przesyłowego i dołączy do studni głębinowych i komór technologicznych w tym wymiana zasuw na magistrali wody surowej oraz węzła rurowego,
 • przeprowadzenie inspekcji CCTV i odbiór techniczny rurociągu po czyszczeniu,
 • zamykanie rurociągu łącznikami rurowymi i wykopów, płukanie rurociągu z higienizacją wody, badanie jakości wody po czyszczeniu, odtworzenie terenu oraz badanie zagęszczenia gruntu.
Prace zakończono sukcesem, dzięki czemu znacznie poprawiła się jakość przepływającej wody oraz parametry jej przepływu.

Renowacja studzienek kanalizacyjnych w Zielonej Górze

W grudniu mimo niesprzyjającej pogody wykonano renowację 13 studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta Zielona Góra. Prace polegały na usunięciu skorodowanej warstwy wewnętrznej, wykonaniu napraw materiałami na bazie cementu, osuszeniu studni i natrysku sztywnej membrany antykorozyjnej.

Renowacja pompowni ścieków oraz studzienek na terenie miasta Gostyń

W listopadzie 2017 roku wykonano renowację dwóch pompowni ścieków z pobliskimi studniami rozprężnymi. Prace ze względu na usytuowanie jednej z pompowni musiały zostać wykonane w trybie ciągłym 24h/d ze względu na lokalizację pompowni w drodze wojewódzkiej Rawicz-Gostyń.
Kolejne prace polegały na wykonaniu renowacji 20 dennic studzienek na osiedlu Słonecznym oraz pompowni i studni rozprężnej w Daleszynie.

 Renowacja kolektora DN1200 oraz DN1000 na OŚ w Henrykowie (Leszno)

W październiku wykonano renowację kolektora stalowego DN1200 z przejściem w DN1000 dla Oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Rurociąg był w złym stanie technicznym. Postępująca korozja doprowadziła do jego nieszczelności.
Innowacyjną metodą Spongejet dokonano czyszczenia rurociągu, doprowadzając stal do klasy czystości Sa2,5. Miejsca przecieków zainiektowano i wykonano natrysk. Specjalistyczny robot natryskowy „Crawler” posłużył do naniesienia bardzo sztywnej i nieprzepuszczalnej powłoki.
Po oględzinach stwierdzono, iż oprócz zabezpieczenia antykorozyjnego i polepszenia parametrów konstrukcyjnych poprawiono również przepływ poprzez zmniejszenie współczynnika chropowatości rurociągu

Zabezpieczenie antykorozyjne dennic studni kanalizacyjnych w Chrustowie

We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie 42 wkładek metodą natrysku polimocznika na dennicach betonowych studni. Prace utrudniało głębokie osadzenie studni i zalanie wodami odpadowymi. Właściwe prace poprzedziło zatem osuszenie studni i wykonanie odpowiedniego primeru do betonu.  Wówczas przystąpiono do natrysku polimocznikiem.
Prace trwały ponad tydzień, a efekt można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Renowacja komory koszowej oraz studni kanalizacyjnych – Oborniki Wielkopolskie

Na zlecenie wodociągów w Obornikach Wielkopolskich wykonano renowację betonowej komory koszowej (przed pompownią) oraz okolicznych betonowych studni w metodzie natrysku polimocznika o zwiększonej sztywności. Korozja na istniejących konstrukcjach przekraczała 6 cm, miejscami 8 cm. Wykonano czyszczenie hydrodynamiczne 500Bar, odbudowano konstrukcję materiałami chemii budowlanej, a następnie – po pielęgnacji metodą natrysku odśrodkowego – wykonano membranę polimocznikową o zwiększonej sztywności. Prace na komorze koszowej wykonano w ekspresowym tempie 48 godzin.

Czyszczenie magistrali DN400 – Kościan

W maju 2017 roku wykonaliśmy czyszczenie magistrali wody surowej DN400 wykonanej z żeliwa (ok. 1200 mb) zasilającej stację uzdatniania wody na ul. Jesionowej w Kościanie. Prace polegały na:
 • wykonaniu wykopów montażowych (5 sztuk),
 • wycięciu rurociągu,
 • oczyszczeniu magistrali z zalegających osadów.
Kolektor zabrudzony przez osady posiadał w ponad 80% osad żelazowy, który należało usunąć.
Prace były na tyle skomplikowane, iż na wykonanie jednego cyklu roboczego mieliśmy 12 godzin, aby zapewnić zasilanie stacji uzdatniania wody. Pomimo trudności prace zrealizowaliśmy w terminie. Przepływ poprawił się o ponad 50m3/h.

Renowacje armatury stalowej dla wodociągów i klientów indywidualnych

Na początku lipca 2016r. wykonywaliśmy usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych armatury wodociągowej polegającej na natrysku materiału polimocznikowego o zwiększonej sztywności i odporności chemicznej. Zleceniodawca dostarczył nam materiały, które musieliśmy przygotować pod nałożenie powłoki.
Zakres prac obejmował:
 • Czyszczenie mechaniczne armatury
 • Nałożenie primera do stali
 • Natrysk armatury materiałem o zwiększonej sztywności i odporności chemicznej

Modernizacja studni w Kościanie- Wały Żegockiego

W listopadzie 2016r. prowadziliśmy renowację studni kanalizacji sanitarnej w Kościanie. Zastosowanie innowacyjnej technologii modernizacji- polegającej na wewnętrznym natrysku polimocznika- pozwoliło na uszczelnienie powierzchni, przy jednoczesnym jej wygładzeniu. Powstała powłoka jest trwała, wytrzymała, elastyczna, antykorozyjna oraz odporna na ścieranie.
Zakres prac obejmował:
 • Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni wewnętrznych min.500 Bar
 • Natrysk chemii budowlanej (warstwa wyrównawcza)
 • Pielęgnację naniesionego materiału
 • Suszenie powierzchni wewnętrznych studni
 • Natrysk polimocznika metodą Crawler

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prezentacja w PSG Szczecin

By | Uncategorized | No Comments

Bez tytułu2

W dniu 22 lutego 2017r. mieliśmy ogromną przyjemność zaprezentować świadczone przez naszą firmę usługi w Polskiej Spółce Gazownictwa- Oddział w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PSG, a także Projektanci sieci gazowych. Poruszany temat dotyczył „Innowacyjnej metody renowacji rurociągów w pełni zautomatyzowaną metodą- Crawler”. Prezentacja odbyła się dwuetapowo, składała się z części teoretycznej połączonej z panelem dyskusyjnym i praktycznej- pokazowej. Innowacyjną metodę renowacji gazociągów, przeprowadzaną bezwykopowo przy pomocy natrysku polimocznika (POLIUREA) zaprezentował dr inż. Tomasz Pawlak. W kolejnym etapie przyglądaliśmy się pracy maszyny natryskowej- Clawler- wykorzystywanej w tego typu technologi.
IMG_5308IMG_5309IMG_5315IMG_5317

Dziękujemy PSG Szczecin za miłe ugoszczenie, a przybyłym Gościom za liczną obecność, zainteresowanie i wytrwałość na pokazie mimo niesprzyjającej aury pogodowej.

 

Modernizacja studni w Kościanie

By | Uncategorized | No Comments

W listopadzie 2016r. prowadziliśmy renowację studni kanalizacji sanitarnej w Kościanie.

Modernizacji podlegało kolejno 15 studni mieszczących się przy ul. Wały Żegockiego.

Zastosowanie innowacyjnej technologii modernizacji pozwoliło na uszczelnienie powierzchni, przy jednoczesnym jej wygładzeniu. Wykonywaną pracę niewątpliwie usprawniał robot typu „Crawler”. To on pozwolił wykonać zautomatyzowany natrysk zabezpieczającej membrany polimocznikowej wewnątrz studni. Robot poruszając się wewnątrz studni natryskiwał równomiernie na jej wewnętrzną powierzchnię dwa komponenty materiału, które w efekcie połączenia spowodowały powstanie wytrzymałej, elastycznej, antykorozyjnej oraz odpornej na ścieranie, a przede wszystkim trwałej powłoki. Zastosowana metoda renowacji studni pozwoliła m. in. na ograniczenie robót drogowych o ponad 90% w stosunku do tradycyjnych metod wykopowych.

Działania przebiegły pomyślnie, a efektem prac wykonanych przez naszą firmę są piękne czerwone studnie- widoczne na załączonym zdjęciu.     


15284833_598431173674361_8011468823422353213_n15192608_596121990571946_8577057516900519160_n
img_4988

 

 

 

 

 

 

                 

Sponsorzy złoci – po konferencji

By | Aktualności | No Comments
konferencja
14-16 czerwca w Krakowie odbyła się objęta przez nas sponsoringiem XIV Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2016, podczas której swoje prelekcje wygłosili najważniejsi polscy specjaliści w dziedzinie bezwykopowej renowacji oraz budowy. Tematy wzbudzały zainteresowanie uczestników i prowokowały do dyskusji, a sama Konferencja była doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 300 zarejestrowanych uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać blisko 50 referatów i prezentacji. Mogli również uczestniczyć w trzech panelach dyskusyjnych, trzech pokazach technologii na żywo oraz zapoznać się z prezentowanymi na ponad 30 stoiskach wystawienniczych urządzeniami, maszynami, osprzętem czy specjalistycznymi usługami firm.
Zdjęcia, filmy oraz relacja z wydarzenia dostępna jest na portalu inżynieria.com.